Call us
Free Support : +66 62 459 9874

Air-Operated Pump Used For ACV Precise Fluid Dispenser

Contact Seller

Selling Air-Operated Pump Used For ACV Precise Fluid Dispenser

Air-operated pump ACG Series

ปั๊มนิวเมติกส์ จ่ายจาระบีลงบนชิ้นงาน รุ่น IHI ACG-020, ACG-020H
ปั๊มลม IHI : ACG-series
Model : IHI ACG-020 
           : IHI ACG-020H 
Discharge Volume : 24cm3/stroke
Pump ratio : 8:1
Discharge pressure : 3.1 MPa/O.4MPa at air pressure
ขนาดถังที่สามารถใช้ได้ : 18-20 Kg.

รายละเอียดสินค้า
ACG-020 Air-operated pump used for ACV Precise Fluid Dispenser

      

- ดูดจาระบีจนถึงก้นถัง
- ง่ายต่อการเปลี่ยนถังจาระบี และลดเวลาทํางาน
- ลดการแยกชั้นของน้ำมัน
- ไม่มีจาระบีเหลือทิ้ง

ACG-020H Air-Operated Pump used for ACV Precise Fluid Dispenser

 

ระบบการจ่ายสารหล่อลื่นแบบแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง กับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
**กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิด เช่น ระบบแผงไฟ เบรค ระบบล็อคของประตู ที่ปัดน้ำฝนรถยนต์ ฯลฯ

**กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบเซมิคอนดักเตอร์และส่วนประกอบทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องบันทึกซีดี เครื่องบันทึกดีวีดี กล้องวิดีโอ เครื่องพิมพ์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า
**กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแบริ่งแบบลูกกลิ้งและลูกกลิ้ง การบำรุงรักษาระดับน้ำมันที่เหมาะสมในการเติมก๊าซ มิเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการจ่ายสารเคมีหรือสารหล่อลื่นลงบนชิ้นงานก่อนผลิต หรือก่อนประกอบ

Related Products